Ankieta

Najczęściej czytam


wyniki

Lekcja biblioteczna

Konspekt lekcji bibliotecznej "Karta katalogowa źródłem wiedzy o książce"

 

Klasa: IV Szkoły Podstawowej w Przeradzu Nowym

Przedmiot : lekcja biblioteczna

Temat: Karta katalogowa źródłem wiedzy o książce.

Data: 16.11.2015r.

 

Cel ogólny :

doskonalenie umiejętności odczytywania informacji o książce zawartych na karcie katalogowej

 

Cele dydaktyczne :

• przypomnienie wiadomości dotyczących rodzajów katalogów bibliotecznych

• wprowadzenie pojęcia karta katalogowa

• zapoznanie uczniów z zawartością karty katalogowej

• kształcenie umiejętności odczytywania stosowanych w opisie katalogowym skrótów

• doskonalenie umiejętności odczytywania informacji zawartych na kacie katalogowej

• uświadomienie uczniom znaczenia kart katalogowych

• doskonalenie umiejętności posługiwania się kartami katalogowymi przy wyszukiwaniu książek

 

Cele wychowawcze :

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych

• wdrażanie do kulturalnego zachowania się w bibliotece

• wdrażanie do samodzielnego wykonywania zadań

 

Cele rewalidacyjne:

• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

• wzmacnianie koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu

• kształcenie zdolności grafomotorycznych

Metody pracy: słowna (rozmowa kierowana, pogadanka) oglądowa(pokaz), działalności praktycznej

 

Formy pracy : zbiorowa

Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające zawartość karty katalogowej, rodzaje katalogów, egzemplarze książek, egzemplarze kart katalogowych do samodzielnego uzupełniania, karta karty katalogowe uzupełnione przez bibliotekarza jako wzór

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 

I Część wstępna

1.Powitanie uczniów.

2.Zajecia organizacyjno-porządkowe.

3.Pogadanka wprowadzająca na temat sposobów poszukiwania książek w bibliotece: -wolny dostęp do półek,

-informacje od bibliotekarza

- katalog biblioteczny

 

II Część główna

1.Zapoznanie z tematem zajęć

2.Przypomnienie uczniom rodzajów katalogów (alfabetyczny, rzeczowy)

Rodzaje katalogów: prezentacja planszy

Katalog alfabetyczny - gromadzi opisy książek ułożone alfabetycznie według nazwiska autora bądź pierwszego wyrazu tytułu pracy zbiorowej.

Katalog rzeczowy (systematyczny) - gromadzi opisy książek według zawartości treści.

Karty katalogowe ułożone są według UKD, natomiast w obrębie każdego działu alfabetycznie.

3 Demonstracja zawartości katalogu alfabetycznego Zwrócenie uwagi na karty rozdzielacze, karty katalogowe. Wyjaśnienie pojęcia co to jest karta katalogowa.

4. Zapoznanie z zawartością karty katalogowej Omówienie budowy kary katalogowej(plansza).

Zwrócenie uwagi na takie elementy opisu jak: hasło, sygnatura, numer inwentarzowy książki, itd., wyjaśnienie stosowanych skrótów

Hasło – najczęściej jest to autor książki

Sygnatura - wskazuje miejsce książki w bibliotece

Znak klasyfikacji - symboliczny zapis treści książki wykonany zgodnie z regułami UKD.

Numer inwentarzowy - liczba porządkowa pod jaką książka wpisana została do księgi inwentarzowej biblioteki. oznaczenie odpowiedzialności- np. tłumacz ISBN to identyfikator handlowy książki Dokument towarzyszący to np. płyta dodana do książki 5

Uczniowie oglądają i analizują opisy katalogowe wybranej lektury szkolnej . ( Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych należy wybrać książkę polskiego autora, znaną uczniom). Porównują ze wzorem karty katalogowej na planszy.

Przy pomocy bibliotekarza wskazują jakie jest hasło, gdzie została książka wydana, ile ma stron, jaki ma numer inwentarzowy.

 

III Część końcowa

 Bibliotekarz przedstawił uczniom katalog komputerowy w programie bibliotecznym. Pokazał na czym polega praca w programie i jak wygląda taki katalog, jak się go tworzy.


GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
9:00 do 16:00
środa dzień wewnętrzny

Licznik odwiedzin: 35833