Procedura dotycząca COVID - 19

Procedura dotycząca funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Lutocinie w czasie epidemii COVID-19.

Cel wdrażania procedur:

-Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.

-Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.

-Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

-Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Procedura została podzielona na cztery części:

-Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom

-Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

-Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników

-Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom:

-Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (2 metry ).

-Zachęcanie użytkowników do korzystania z dostępnych zasobów on-line.

-Zapewnienie pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice ) i preparaty do dezynfekcji rąk.

-Zapewnienie wietrzenia pomieszczeń.

-Ograniczenie do minimum spotkań służbowych z jednoczesnym zachowaniem odległości pomiędzy osobami ( 2 metry).

-Wprowadzenie różnych godzin przerw dla poszczególnych pracowników, w tym na posiłek w wyznaczonym miejscu pracy.

Wytyczne dla pracowników:

-Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem przez minimum 30 sekund.

-Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

-Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (2 metry).

-Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem ( min. 30 sekund), zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

-Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce. Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

-Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.

-Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

-Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie:

-Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

-Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).

-Istnieje możliwość otrzymania bezpłatnie maseczek ochronnych na terenie obiektu.

-Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

-Zapewnienie środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

-Korzystanie z biblioteki z uwzględnieniem wymaganego dystans przestrzenny ( 2 metry).

-Zainstalowanie przesłony ochronnej z pleksi w punktach kontaktu użytkownika z bibliotekarzem.

-Ograniczenie liczebności użytkowników do 2 osób , adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

-Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie zgodnie z ustaloną instrukcją oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos. Możliwość korzystania tylko ze zbiorów wypożyczalni dla dorosłych i oddziału dla dzieci oraz audiobooków.

-Brak wolnego dostępu czytelnika do księgozbioru, książki i audiobooki poleca i podaje bibliotekarz. Wyznaczenie punktu zwrotu książek i audiobooków .

-Przyjęte materiały biblioteczne zostaną odłożone na okres 14 dni do oddzielnego pomieszczenia z oznaczeniem daty zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym okresie należy włączyć je do użytkowania.

-Bieżącą dezynfekcję toalet, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach biblioteki oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

Procedury zapobiegawcze:

podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników:

-Poinstruowanie pracowników biblioteki , że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

-Bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

-W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie czytelników , powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologicznąi stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

-Ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

-Stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem :

-W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie jest wpuszczona na teren obiektu.

-Zostaje poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112. Incydent zgłasza się do dyrektora placówki, co umożliwi ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, uchwyty itp.).

-Ustalenie listy pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach biblioteki, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

…........................................... ( podpis dyrektora biblioteki)

Procedura została opracowana na podstawie wytycznych dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, wydanych przez Ministra Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r. oraz zawartych w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rekomendacji Biblioteki Narodowej dot.działań po otwarciu biblioteki.


GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
8:00 do 16:00

Licznik odwiedzin: 56390