Ankieta

Najczęściej czytam


wyniki

Praca kulturalno-oświatowa

Praca kulturalno-oświatowa w latach 2000 - 2013

  Organizowano konkursy, lekcje biblioteczne i inne formy pracy z czytelnikiem.

 

W 2002 roku GBP w Lutocinie przystąpiła do Konkursu Edukacyjnego „ Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i Powiatu Żuromińskiego”. Program i regulamin konkursu opracowała Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie. Program miał na celu:

 • zainteresowanie młodzieży problemami, tradycją, dniem przeszłym i przyszłym Żuromina i Powiatu Żuromińskiego,

 • uświadomienie i przybliżenie pojęcia tzw. „małej ojczyzny”.

GBP w Lutocinie powyższe cele realizowała poprzez:

 1. Nawiązanie współpracy ze szkołą (Gimnazjum)

 2. Cykl lekcji bibliotecznych związanych z tematyką konkursu (kwiecień- maj 2002r.)

 3. Wyeksponowanie literatury i prasy regionalnej ( wykonanie fotogazetek tematycznie związanych z Ziemią Żuromińską)

 4. Konkurs edukacyjny:

  - I etap – eliminacje gminne ( maj 2002r.)

  - II etap – eliminacje powiatowe ( czerwiec 2002r.)

Podczas eliminacji gminnych uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test konkursowy.

Zwycięzcy eliminacji gminnych wzięli udział w II etapie konkursu.

Zwycięzcy konkursu (I i II stopnia) otrzymali cenne nagrody książkowe, które zakupiła nasza biblioteka.

 

W 2002 roku Uczniowie z naszej gminy brali udział w kolejnym konkursie „MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA”. Był to konkurs plastyczny. Główne cele konkursu to:

 • rozwijanie wyobraźni- fantazji dziecka

 • kształtowanie wrażeń estetycznych,

 • popularyzacja książki i czytelnictwa.

Konkurs przeznaczony był dla dzieci w wieku od 9 – 12 lat. Prace oceniane były w dwóch grupach wiekowych:

I Grupa – 9-10 lat

II Grupa – 11-12 lat

W Konkursie najlepiej ocenionych i nagrodzonych zostało 26 prac.

Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone i zaprezentowane na wystawie prac dziecięcych podczas „ Mazowieckich Spotkań z Książką”.

 

W 2003 roku ponownie odbył się konkurs „ Historia i dzień dzisiejszy Żuromina i Powiatu Żuromińskiego”. Tym razem w konkursie brali udział uczniowie klas V szkół podstawowych. Zasady konkursy były podobne jak w 2002 roku.

 

Wielokrotnie Biblioteka współpracowała z nauczycielami tutejszych szkół, którzy systematycznie współpracowali z naszą placówką, co przyczyniło się do podnoszenia stanu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Zakres wspólnych działań dotyczył między innymi:

 • wspólnego organizowania obchodów Dni Książki,

 • organizowania zajęć na terenie biblioteki i udziału w nich,

 • organizowania spotkań z pracownikami biblioteki na terenie szkół i przedszkoli,

 • organizowania innych atrakcyjnych form pracy z uczniami z udziałem pracowników biblioteki, np. konkursy, ozdabianie wnętrz biblioteki pracami wykonanymi przez przez uczniów,

 • konsultacje w sprawie zakupu pozycji literatury dziecięcej i pedagogicznej,

 • wypożyczania książek i szerzenia czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców,

 • konsultacje w sprawie dostępności materiałów niezbędnych do realizacji zadań szkół, wykraczających poza możliwości i zasoby biblioteczek szkolnych.

 

Konkurs „ Cała klasa czyta” odbył się w 2004 roku w ramach akcji „ Cała Polska czyta dzieciom”.. Nagrody książkowe otrzymało 9 osób.

 

W 2008 roku GBP w Lutocinie przystapiła do realizacji PTOJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW POAKCESYJNEGO PROGRAMU WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH.

Powyższy projekt przewidywał działania na rzecz młodzieży i osób starszych – organizacja czasu wolnego poprzez przygotowanie i prowadzenie spotkań szkoleniowych umozliwiajacych korzystanie z nowoczesnych technologii, utworzenie miejsca z szerokim dostępem do Internetu oraz organizację cyklicznych wyjazdów integracyjnych dla starszych osób.

Zaplanowane szkolenia obejmowały:

 • wprowadzenie z zakresu obsługi komputerów i dostępu do Internetu,

 • przegląd metod korzystania z informacji zawartych w komputerowych sieciach informatycznych,

 • poszukiwanie pracy, nowe formy zatrudnienia typu telepraca.

W ramach powyższych działań poszerzono mozliwości korzystania z komputerów i Internetu poprzez utworzenie stałego miejsca typu kawiarenka internetowa ze stała konsultacja na miejscu.

Zorganizowane zostały wyjazdy dla osób starszych, które miały charakter turystyczno-rekreacyjny. W tym celu w dniach 26-27.03.2009 rok odbyła się wycieczka zorganizowana przez GBP.

 

 

Wycieczka

 

W dniach 26-27.03.2009r. odbyła się wycieczka dla mieszkańców Gminy Lutocin do Częstochowy i Wieliczki. Wyjazdem były objęte 42 osoby. Uczestnicy wycieczki to głównie osoby starsze: emeryci i renciści. Zamierzeniem realizowanego zadania była przede wszystkim integracja społeczna. Powyższy cel został osiągnięty.

W pierwszym dniu wyjazdu mieszkańcy Gminy Lutocin oglądali zabytki Częstochowy pod opieką przewodnika. Jasna Góra przedstawia się jako zwarty kompleks klasztorny. Zabudowa wzgórza klasztornego rozrastała się przez stulecia. W murach tych zgromadzono ważne dla Polski budowle i pamiątki. Są one świadectwem epok i ludzi oraz dziedzictwem kulturowym Polski. Miejsce to stanowi cel pielgrzymek z całego świata

 

 

Zwiedzanie Kultu Maryjnego było ogromnym przeżyciem dla uczestników. Widok Jasnej Góry wywołał ogromne emocje wśród zwiedzających. Dla większości była to pierwsza i jedyna okazja do odwiedzenia tego miejsca. Dla zwiedzających katolików chwile te będą niezapomnianym przeżyciem. Wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej zostanie w ich pamięci na całe życie.

 

Drugi dzień wyjazdu miał charakter bardziej wizualny. Zwiedzaniem była objęta Wieliczka ale głównie Kopalnia Soli. Po Kopalni grupę oprowadzały dwie przewodniczki. Dzięki ich doświadczeniu zwiedzający mogli zapoznać się z urokami wyrobisk po soli kamiennej oraz historią kopalni.

Niewątpliwie jest to unikalny zabytek światowego dziedzictwa przyrody i techniki oraz miejsce kultu. Kopalnia Soli w Wieliczce to blisko 300km. chodników i około 3000 komór. Wspaniałe kaplice, urokliwe podziemne jeziora, oryginalne urządzenia i sprzęt, zachowane ślady prac górniczych dają wyobrażenie o zmaganiach ludzi z żywiołami, ich pracy, pasjach i wierzeniach. Wieliccy górnicy pozostawili po sobie dziesiątki rzeźb i płaskorzeźb solnych.

To niewielkie miasto na wschód od Krakowa wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród zwiedzających. Uczestnicy wycieczki z satysfakcją podążali za przewodnikiem. Pomimo zmęczenia nie można było obojętnie przechodzić obok takich eksponatów. Nie bez powodu Kopalnia w Wieliczce jest jednym z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych obiektów turystycznych w Polsce. Na uwagę zasługuje również fakt, że Kopalnia została wpisana przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.

 

Turyści wrócili do swych domów późnym wieczorem. Wycieczka do tak cudownych miejsc była dla nich odskocznią od codzienności, okazją do integracji z współtowarzyszami. Wyjazd, obok zachwytu i ogólnej radości wzbudził również wdzięczność wśród uczestników. Bowiem na uwagę zasługuje fakt, że dobór grupy odbył się głównie pod względem statusu materialnego. 

KAWIARENKA INTERNETOWA

W odpowiedzi na umożliwienie dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy Lutocin utworzone zostało stałe miejsce typu „kawiarenka internetowa.

Dzięki temu dzieci, młodzież i osoby starsze z terenu gminy mają dostęp do komputerów, internetu, ksera, drukarki i fax-u. Usługa ta stwarza warunki do aktywizacji zawodowej oraz społecznej mieszkańców.

W związku z ograniczonym dostępem do powyższych urządzeń, kawiarenka stwarza szanse na ich eksploatacje.

 

Konkurs recytatorski „ Ptasie radio” został zorganizowany w 2009 roku w Szkole Podstawowej w Lutocinie. W konkursie brało udział 20 uczniów. Sześć osób najlepszych otrzymało nagrody książkowe ufundowane przez naszą bibliotekę.

 

 

W roku 2010 kolejny konkurs recytatorski „ Ptasie plotki” odbył się dzięki recytacji uczniów ze szkół podstawowych. Osiem osób otrzymało nagrody książkowe.

 

Konkurs recytatorski „ Ptasie radio” w 2011 roku. Nagrody książkowe otrzymał 10 osób.

 

W 2011 roku dzieci z przedszkola z Lutocina brały udział w konkursie literackim „ Postacie w Krainie Baśni”. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody książkowe.

 

Konkurs recytatorski „ Ptasie plotki” w roku 2012 organizowaliśmy w Szkole Podstawowej w Lutocinie. Udział w konkursie brało udział 17 uczniów. Spośród tych osób nagrodziliśmy 9 osób. Wśród tych osób wyłoniliśmy miejsca I, II, III, oraz osoby wyróżnione.

 

W 2012 roku dzieci z przedszkola w Lutocinie wzięły udział w konkursie plastycznym „ Postacie w Krainie Baśni”. Wszystkie dzieci nagrodziliśmy książeczkami.

 

 

W roku 2012 zorganizowaliśmy także konkurs dla dorosłych „Czy jesteśmy oczytani?”. Celem konkursu było:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, popularyzacja czytelnictwa wśród dorosłych,

 • rozwijanie kultury czytelniczej dorosłych

Warunkiem uczestnictwa było:

 • konkurs przeznaczony dla osób dorosłych z tereny Gminy Lutocin,

 • zadaniem uczestników było wypożyczanie i czytanie książek według swoich zainteresowań i upodobań.

Czas trwania konkursu: 01.01.2012 r. do 30.11.2012r.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w siedzibie biblioteki. Osoby czytajace najwięcej książek zostały ocenione przez pracowników biblioteki i nagrodzone przez organizatora Konkursu : GBP.

Ponadto na spotkanie wręczenia nagród zaproszony został Wójt Gminy w Lutocinie Pan Ryszard Gałka. Po uroczystym otwarciu spotkania czytelnicy, którzy wygrali konkurs zostali obdarowani nagrodami książkowymi wręczanymi przez Wójta Gminy Lutocin oraz pracowników biblioteki, a następnie odbył się słodki poczęstunek. Nagrodzonych zostało 13 osób.

 

24.04.2012 roku GBP przeprowadziło konkurs recytatorski „ W świecie zwierząt” w przedszkolu w Lutocinie. Wszystkie osoby zostały nagrodzone książkami.

 

Konkurs plastyczny „ Na najpiękniejszą zakładkę do książki” zorganizowaliśmy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przeradzu.

Cele konkursu:

 • pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci,

 • zainteresowanie dzieci tematyką książek i czytelnictwa,

 • praca wykonana na podstawie wybranej książki.

Warunki uczestnictwa:

 • konkurs był przeznaczony dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przeradzu

 • klasy II- III

 • zadaniem uczestników było wykonanie jednostronnej zakładki do książki,

 • praca wykonana dowolna techniką

 • kształt pracy dowolny

 • każdy uczestnik mógł dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonana pracę

Czas trwania konkursu: 12.04.2012 – 30.04.2012

Prace zostały ocenione w GBP przez Komisje Konkursową powołaną przez GBP. Wyniki konkursu zostały ogłoszone w siedzibie biblioteki i tam też nastąpiło wręczenie nagród głównych dla uczestników konkursu, czyli dla 11 osób. Po ogłoszeniu wyników w bibliotece została zorganizowana wystawka prezentująca wszystkie zgodne z regulaminem prace biorące udział w konkursie.

 

Rok 2013 konkurs recytatorski „ W świecie zwierząt”, zorganizowany dla przedszkolaków z Lutocina. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez GBP.

 

I Konkurs Fotograficzny z Literaturą w Tle” , który odbył się w 2013 roku.

Konkurs miał na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomagał odkrywać wrażliwość, zachęcał do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im artystycznej formy. Uświadamiał młodzieży mozliwośc wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

W regulaminie konkursy było wykonanie zdjęcia inspirowanego dowolnym utworem literackim, a następnie wydrukowanie go i przyniesienie do siedziby biblioteki.

Ocenie jury podlegało:

 • trafność i uniwersalna wymowa oraz oryginalność.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lutocinie

Samorządowe Gimnazjum w Lutocinie.

Za udział w konkursie uczestnicy nagrodzeni zostali za pomocą foto albumów.

 

Konkurs recytatorski „ Magiczny Świat Poezji” 26.04.2013roku. Udział w konkursie brała Szkoła Podstawowa z Lutocina. Uczniowie recytowali następujące wiersze:

 • Hipopotam

 • Grzyby

 • O ślimaku, co szukał wiosny

 • Kłamczucha

 • Słoń Trąbalski

 • Samochwała

 • Dawne wiosny

 • Kwoka

 • Kruk i lis

 • Żuk

 • Wiosenna porządki

 • Zosia samosia

 • Niezapominajki

 • Na straganie

 • Ptasie plotki

 • Bambo

 • Ziółko

 • Chytry królik

 • Pająk i muchy

 • Spóźniony słowik

Wyłonieni zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

 

 

Konkurs plastyczny „ Postacie w Krainie Baśni” zorganizowany w maju 2013 roku dla przedszkolaków. Nagrodzone dzieci otrzymały nagrody ksiązkowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GODZINY OTWARCIA
poniedziałek-piątek
9:00 do 16:00
środa dzień wewnętrzny

Licznik odwiedzin: 38278